Prawo holdingowe – najważniejsze zmiany

Od dnia 12 października 2022 r. wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Na jej skutek zostanie wprowadzone do porządku prawnego tzw. prawo holdingowe lub prawo koncernowe.

Ustawa ma na celu uregulowanie zasad funkcjonowania spółek, które działają w ramach holdingów umownych, jak również struktur kapitałowych, które faktycznie tworzą holdingi. Ustawodawca zdecydował się jednocześnie wprowadzić szereg zmian, które dotkną wszystkie spółki kapitałowe, niezależnie, czy tworzą one holdingi czy też nie.

W załączeniu znajdą Państwo raport zawierający umówienie najważniejszych zagadnień, które dotyczą wszystkich spółek kapitałowych, jak również informacje dla spółek działających w ramach grup kapitałowych.

Zapraszam do lektury.

Nabycie udziałów przez spółkę w celu umorzenia

Uprzejmie informujemy, że mieliśmy możliwość przeprowadzenia pomyślnego procesu nabycia udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia. Nabycie udziałów nastąpiło w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości.

Kancelaria zajmował się przygotowaniem całego procesu, w tym przygotowaniem odpowiednich umów oraz uchwał wspólników, a następnie dokonała skutecznej rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie podjęto działania, które umożliwiły uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

Wszystkie osoby zainteresowana przeprowadzeniem zmian w strukturach spółek zapraszam do kontaktu.

Sukces Kancelarii w sporze o zwrot dofinasowania

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta w sprawie dotyczącej zwrotu środków otrzymanych w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa.

Klient Kancelarii został wezwany do zwrotu otrzymanego wsparcia w związku z naruszeniem art. 15g ust. 3 ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wojewódzki Urząd Pracy uznał bowiem, że o otrzymanie dofinansowania mogły ubiegać się wyłącznie podmioty, które w ogóle nie zalegały w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W ocenie Kancelarii interpretacja ta była wadliwa, jako że cel regulacji zakładał, że podmiot, który ubiega się o wsparcie, nie może zalegać z płatnościami w chwili składania wniosku.

Ostatecznie Wojewódzki Urząd Pracy na skutek działań Kancelarii przychylił się do przedawnionego stanowiska i odstąpił od dochodzenia zwrotu środków.

Podział majątku wspólnego położonego w Polsce i Hiszpanii

Uprzejmie informujemy, że mieliśmy możliwość przeprowadzenia pomyślnego podziału majątku wspólnego byłych małżonków, w składa którego wchodziły nieruchomości położone w Polsce i Hiszpanii.

Kancelaria zajmowała się przygotowaniem umowy o podział majątku w Polsce, która obejmowała również nieruchomość położoną w Hiszpanii, legalizacją dokumentów, a następnie koordynacją współpracy z Kancelarią na terenie Hiszpanii.

Wszystkie osoby zainteresowana przeprowadzeniem podziału majątku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  

Informacja o szkoleniu dotyczącym eKRS

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie zmiana przepisów wprowadzająca elektronizację postępowania rejestrowego. W szczególności zmianie uległa forma składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Komunikacja elektroniczna z sądem będzie przynajmniej częściowo odbywać się– bez możliwości zastosowania formy pisemnej.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług klientom Kancelarii odbyłem szkolenie „Nowe Postępowanie rejestrowe i Sprawozdawczość spółek kapitałowych od 1.07.2021 – Wypełnianie formularzy”, które zostało zorganizowane Przez Polskie Towarzystwo Prawa I Gospodarki Rynkowej. Wszystkich zainteresowanych pomocą zapraszam do współpracy.

Sukces Kancelarii przed KOWR

Zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie uzyskania decyzji dotyczącej możliwości zbycia nieruchomości rolnej przed okresem 5 lat od daty jej nabycia.

Klient Kancelarii postanowił nabyć nieruchomość rolną, a następnie rozpocząć produkcję rolną. Na skutek pandemii zdecydował się na wyjazd za granicę w celach zarobkowych. Jednocześnie pragnął pozyskać dodatkowe środki ze sprzedaży wcześniej nabytej nieruchomości rolnej.

Kancelaria przygotowała odpowiednią argumentację dla Klienta, a następnie reprezentowała go skutecznie przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.