Sukces Kancelarii

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta, który został oskarżony o naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w wyniku którego inna osoba odniosła obrażenia.

Sprawa była o tyle ciekawa, że poszkodowany oraz jedyny świadek zdarzenia byli skonfliktowani z oskarżonym. Zdarzenia miało natomiast następujący przebieg. Na parkingu świadek zaczął grozić oskarżonemu. Ten, żeby uniknąć eskalacji konfliktu postanowił, odjechać z miejsca zdarzenia. Gdy zaczął ruszać, pojawił się pokrzywdzony, który wskoczył pod samochód oskarżonego. Policja następnie ukarała mandatem karnym oskarżonego. Ten, będąc przekonany, że tym samym sprawa zostanie zakończona, nie podjął żadnych czynności celem zakwestionowania mandatu. Następnie jednak oskarżonemu przedstawiono zarzuty. Ostatecznie Sąd Rejonowy uznał winę oskarżonego, jednocześnie warunkowo umorzył wobec niego postępowanie, jak również orzekł wobec niego obowiązek naprawienia szkody. Sąd argumentował swoje rozstrzygnięcie tym, że uznał zeznania pokrzywdzonego i świadka za wiarygodne. Jednocześnie wskazywał, że gdyby faktycznie oskarżony nie był winny, to powinien kwestionować nałożony na niego mandat karny.

Na skutek wniesionej apelacji Sąd Okręgowy zmienił ostatecznie wyrok i uniewinnił klienta Kancelarii od zarzucanego mu czynu. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie w pełni podzielił argumenty apelacji, że nie sposób uznać, że to oskarżony naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz że zeznaniom pokrzywdzonego i świadka można było dać wiarę.

 

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Informuję, że od 13 października 2020 r. zacznie działać Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. W Rejestrze mają zostać ujawnieni beneficjenci rzeczywiści spółek prawa handlowego, tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej.

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Informacje do rejestru powinny być zgłoszone w przeciągu najbliższych 6 miesięcy, tj. do 13 kwietnia 2019 r., jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia aktualizacji danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgłoszenie dokonywane jest bezpłatne w formie elektronicznej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym alercie.

Pomoc dla rolników – będą umowy kontraktacyjne i ceny referencyjne

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 10/2019 został opublikowany mój artykuły pt. Pomoc dla rolników – będą umowy kontraktacyjne i ceny referencyjne, którego współautorem jest apl. adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Zaproponowane zmiany dotyczą zawierania umów i wykorzystywania przewagi kontraktowej, które to mają na celu zwiększenie pozycji rynkowej rolnika. Powyższe ma zostać dokonane m.ni. poprzez zabezpieczenie rolnika przed nieuczciwym działaniem nabywców, w tym zakupem produktów poniżej kosztów produkcji lub braku gwarancji i pewności co do warunków umowy oraz jej realizacji. Zachęcam do lektury.