Sukces Kancelarii w sporze o zwrot dofinasowania

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta w sprawie dotyczącej zwrotu środków otrzymanych w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa.

Klient Kancelarii został wezwany do zwrotu otrzymanego wsparcia w związku z naruszeniem art. 15g ust. 3 ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wojewódzki Urząd Pracy uznał bowiem, że o otrzymanie dofinansowania mogły ubiegać się wyłącznie podmioty, które w ogóle nie zalegały w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W ocenie Kancelarii interpretacja ta była wadliwa, jako że cel regulacji zakładał, że podmiot, który ubiega się o wsparcie, nie może zalegać z płatnościami w chwili składania wniosku.

Ostatecznie Wojewódzki Urząd Pracy na skutek działań Kancelarii przychylił się do przedawnionego stanowiska i odstąpił od dochodzenia zwrotu środków.

Zmiana gruntów leśnych na rolne – nie tak łatwo

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 5/2022 został opublikowany mój artykuł pt. Zmiana gruntów leśnych na rolne – nie tak łatwo, którego współautorem jest adwokat Marcel Migała. W artykule omawiamy uproszczony tryb zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na grunty rolne, a w szczególności omawiamy przykłady, które mogą umożliwić pozytywne załatwienie sprawy.

Zachęcam do lektury.

Podział majątku wspólnego położonego w Polsce i Hiszpanii

Uprzejmie informujemy, że mieliśmy możliwość przeprowadzenia pomyślnego podziału majątku wspólnego byłych małżonków, w składa którego wchodziły nieruchomości położone w Polsce i Hiszpanii.

Kancelaria zajmowała się przygotowaniem umowy o podział majątku w Polsce, która obejmowała również nieruchomość położoną w Hiszpanii, legalizacją dokumentów, a następnie koordynacją współpracy z Kancelarią na terenie Hiszpanii.

Wszystkie osoby zainteresowana przeprowadzeniem podziału majątku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.  

Informacja o szkoleniu dotyczącym eKRS

Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie zmiana przepisów wprowadzająca elektronizację postępowania rejestrowego. W szczególności zmianie uległa forma składania wniosków o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Komunikacja elektroniczna z sądem będzie przynajmniej częściowo odbywać się– bez możliwości zastosowania formy pisemnej.

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług klientom Kancelarii odbyłem szkolenie „Nowe Postępowanie rejestrowe i Sprawozdawczość spółek kapitałowych od 1.07.2021 – Wypełnianie formularzy”, które zostało zorganizowane Przez Polskie Towarzystwo Prawa I Gospodarki Rynkowej. Wszystkich zainteresowanych pomocą zapraszam do współpracy.

Sukces Kancelarii przed KOWR

Zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w sprawie uzyskania decyzji dotyczącej możliwości zbycia nieruchomości rolnej przed okresem 5 lat od daty jej nabycia.

Klient Kancelarii postanowił nabyć nieruchomość rolną, a następnie rozpocząć produkcję rolną. Na skutek pandemii zdecydował się na wyjazd za granicę w celach zarobkowych. Jednocześnie pragnął pozyskać dodatkowe środki ze sprzedaży wcześniej nabytej nieruchomości rolnej.

Kancelaria przygotowała odpowiednią argumentację dla Klienta, a następnie reprezentowała go skutecznie przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.