Kiedy wystąpi sztuczny podział gospodarstwa rolnego – nowa publikacja

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 6/2022 został opublikowany mój artykuł pt. Kiedy wystąpi sztuczny podział gospodarstwa rolnego, którego współautorem jest aplikant adwokacki Michała Kwolka. W artykule omawiamy zagadnienie podziału gospodarstwa rolnego, które może być uznane przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa za dokonane wyłącznie w celu zwiększenia kwot uzyskanych przez rolników w ramach dopłat. W tekście wskazujemy na przykładowe działania, które rolnik powinien podjąć, aby podział nie został zakwestionowany.

Zapraszam do lektury.

Sukces Kancelarii w sporze o zwrot dofinasowania

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta w sprawie dotyczącej zwrotu środków otrzymanych w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa.

Klient Kancelarii został wezwany do zwrotu otrzymanego wsparcia w związku z naruszeniem art. 15g ust. 3 ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wojewódzki Urząd Pracy uznał bowiem, że o otrzymanie dofinansowania mogły ubiegać się wyłącznie podmioty, które w ogóle nie zalegały w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W ocenie Kancelarii interpretacja ta była wadliwa, jako że cel regulacji zakładał, że podmiot, który ubiega się o wsparcie, nie może zalegać z płatnościami w chwili składania wniosku.

Ostatecznie Wojewódzki Urząd Pracy na skutek działań Kancelarii przychylił się do przedawnionego stanowiska i odstąpił od dochodzenia zwrotu środków.