Gdy wyrok karny staje się prawomocny, skazany staje w obliczu stawienia się w zakładzie karnym celem odbycia kary. Jeśli kara nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy, to ma możliwość ubiegania się o jej odbycie w systemie dozoru elektronicznego, czyli odbycie jej w warunkach domowych (więcej na temat dozoru elektronicznego przeczytasz tutaj). Jeśli skazany nie spełnia warunków do odbycia dozoru lub nie jest nim zainteresowany, to pozostaje mu możliwość wnioskowania o odroczenia wykonania kary. W takiej sytuacji będzie miał możliwość uzyskania czasu, żeby przygotować się do odbycia kary.

Kiedy Sąd musi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności

Sąd jest zobowiązany odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w przypadku choroby psychicznej lub ciężkiej choroby uniemożliwiającej jej odbycie. W takim przypadku karę odracza się do czasu ustania przeszkody.

Brak jest katalogu chorób, które uznawane są za ciężkie. Kodeks karny wykonawczy wskazuje, że za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo. Sąd penitencjarny zatem zawsze będzie miał możliwość indywidualnego określenia, czy dana choroba ma charakter ciężkiej.

Kiedy Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W takiej sytuacji Sąd penitencjarny bada sytuację indywidualną skazanego i jego rodziny i orzeka, czy zasadne jest odroczenie kary.

Jako przykłady sytuacji, w których Sąd może odroczyć wykonanie kary można wskazać:

  1. inna niż ciężka choroba, która wymaga leczenia,
  2. opieka nad innym np. niedołężnym lub chorym członkiem rodziny, kiedy tej opieki nie mogą zrealizować inni członkowie rodziny,
  3. konieczność uregulowania ważnych spraw zawodowych lub osobistych;
  4. potrzebę wykonania pilnych prac polowych,
  5. nagłe niespodziewane zdarzenie wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki, np. spalenie domu,
  6. konieczność zakończenia edukacji, kiedy jest możliwe jej zakończenie w niedługim czasie.
  7. konieczność okresowego zapewnienia rodzinie środków do życia.

Sąd może odroczyć wykonanie kary do roku. Kara może być odraczana kilkukrotnie, ale łączny czas odroczenia nie może przekroczyć jednego roku.

Posiedzenie w przedmiocie odroczenia kary pozbawienia wolności

W posiedzeniu w przedmiocie odroczenia kary pozbawienia wolności bierze udział prokurator. Skazany oraz jego obrońca mogą brać w nim udział, ale nie muszą. Zatem brak stawiennictwa skazanego oraz jego obrońcy nie będzie stanowił przeszkody dla sądu do wydania orzeczenia.

W posiedzeniu będzie też mógł brać udział kurator sądowy.

Na postanowienie w przedmiocie odmowy odroczenia kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.

Osobom, które chcą ubiegać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolność zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Adwokackiej AGK z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wrocławiu. Oferujemy między innymi obronę w trakcie posiedzenia, przygotowanie linii obrony oraz przygotowanie zażalenia w przypadku negatywnej decyzji.

Wpis powstał przy współpracy z Kancelarią Migała we Wrocławiu, która jest stałym współpracownikiem Kancelarii AGK.