Kontrola trzeźwości pracowników

Dnia 21 lutego 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Kodeks pracy, która uregulowała zagadnienie kontroli trzeźwości pracowników.

Konieczność uregulowania kontroli trzeźwości pracowników oraz kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu była od dawna postulowana przez środowisko pracodawców. Pracodawcy mieli wątpliwości, jak należy przeprowadzić kontrolę, aby samemu nie narazić się na negatywne konsekwencje.

Każdy pracodawca, który chciałby przeprowadzić kontrolę trzeźwości według nowych regulacji, powinien się do tego odpowiednio przygotować. Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje, jak należy przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników oraz jakie należy spełnić wymagania.

Powyższe zagadnienia są istotne dla pracodawców, jako że stwierdzenie stanu nietrzeźwości może stanowić podstawę do wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi.

Jeżeli okaże się, że została pominięta jakakolwiek kwestia, co do której mają Państwo pytania lub wątpliwości, jak również jeśli będą Państwo potrzebować pomocy przy przygotowaniu odpowiednich dokumentów, które umożliwią wprowadzenie procedur kontroli trzeźwości w przedsiębiorstwie, to serdecznie zachęcam do kontaktu z Kancelarią Adwokacką AGK.

Zapraszam do lektury!

Kolejny sukces kancelarii – uniewinnienie klienta

Miło mi poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii Adwokackiej AGK w sprawie dotyczącej oszustwa (art. 286 kodeksu karnego). Klient Kancelarii prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży urządzeń diagnostycznych do elektroniki samochodowej. W związku ze sporem z jednym z kontrahentów zostało przeciwko niemu złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa, a następnie wniesiony został akt oskarżenia. Następnie Sąd I instancji skazał klienta oraz zobowiązał go do naprawia szkody poprzez zapłatę kwoty kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Na skutek apelacji wniesionej przez Kancelarię Adwokacką AGK Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok oraz uniewinnił klienta od zarzucanego mu czynu. Sąd II instancji podzielił stanowisko apelacji, że klientowi Kancelarii nie sposób przypisać zamiaru popełnienia przestępstwa oszustwa. Brak rozliczeń pomiędzy kontrahentami był wyłącznie wynikiem zaistniałego sporu, co jednak nie może być kwalifikowane jako oszustwo.

Prawo holdingowe – najważniejsze zmiany

Od dnia 12 października 2022 r. wejdzie w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Na jej skutek zostanie wprowadzone do porządku prawnego tzw. prawo holdingowe lub prawo koncernowe.

Ustawa ma na celu uregulowanie zasad funkcjonowania spółek, które działają w ramach holdingów umownych, jak również struktur kapitałowych, które faktycznie tworzą holdingi. Ustawodawca zdecydował się jednocześnie wprowadzić szereg zmian, które dotkną wszystkie spółki kapitałowe, niezależnie, czy tworzą one holdingi czy też nie.

W załączeniu znajdą Państwo raport zawierający umówienie najważniejszych zagadnień, które dotyczą wszystkich spółek kapitałowych, jak również informacje dla spółek działających w ramach grup kapitałowych.

Zapraszam do lektury.

Nabycie udziałów przez spółkę w celu umorzenia

Uprzejmie informujemy, że mieliśmy możliwość przeprowadzenia pomyślnego procesu nabycia udziałów przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w celu ich umorzenia. Nabycie udziałów nastąpiło w zamian za przeniesienie prawa własności nieruchomości.

Kancelaria zajmował się przygotowaniem całego procesu, w tym przygotowaniem odpowiednich umów oraz uchwał wspólników, a następnie dokonała skutecznej rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednocześnie podjęto działania, które umożliwiły uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

Wszystkie osoby zainteresowana przeprowadzeniem zmian w strukturach spółek zapraszam do kontaktu.

Sukces Kancelarii w sporze o zwrot dofinasowania

Miło mi poinformować, że zespół Kancelarii Adwokackiej AGK z powodzeniem reprezentował klienta w sprawie dotyczącej zwrotu środków otrzymanych w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa.

Klient Kancelarii został wezwany do zwrotu otrzymanego wsparcia w związku z naruszeniem art. 15g ust. 3 ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wojewódzki Urząd Pracy uznał bowiem, że o otrzymanie dofinansowania mogły ubiegać się wyłącznie podmioty, które w ogóle nie zalegały w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W ocenie Kancelarii interpretacja ta była wadliwa, jako że cel regulacji zakładał, że podmiot, który ubiega się o wsparcie, nie może zalegać z płatnościami w chwili składania wniosku.

Ostatecznie Wojewódzki Urząd Pracy na skutek działań Kancelarii przychylił się do przedawnionego stanowiska i odstąpił od dochodzenia zwrotu środków.

Podział majątku wspólnego położonego w Polsce i Hiszpanii

Uprzejmie informujemy, że mieliśmy możliwość przeprowadzenia pomyślnego podziału majątku wspólnego byłych małżonków, w składa którego wchodziły nieruchomości położone w Polsce i Hiszpanii.

Kancelaria zajmowała się przygotowaniem umowy o podział majątku w Polsce, która obejmowała również nieruchomość położoną w Hiszpanii, legalizacją dokumentów, a następnie koordynacją współpracy z Kancelarią na terenie Hiszpanii.

Wszystkie osoby zainteresowana przeprowadzeniem podziału majątku zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.