Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich – nowa publikacja

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 6/2020 został opublikowany mój artykuł pt. Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich, którego współautorem jest apl. adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy ostatnią nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Nowelizacja reguluje kwestie finansowania kół w następnych latach. Lekturę artykułu polecam wszystkim osobom zrzeszonym w strukturach kół gospodyń wiejskich.

Zapraszam do lektury!

Odzyskiwanie należności

Szanowni Państwo,

powszechnym problemem, dotykającym większość osób prowadzących działalność gospodarczą, są niezapłacone faktury. Rozwiązanie tego problemu wiąże się bardzo często z koniecznością zaangażowania środków pieniężnych na koszty sądowe oraz długim czasem rozpatrywania sprawy przez sąd.

Przy podjęciu odpowiednich działań na etapie realizacji umowy możliwym jest zgromadzenie dokumentów, które pozwolą na szybsze i tańsze przeprowadzenie postępowania sądowego.
W konsekwencji możliwym będzie szybsze odzyskanie wierzytelności, na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym. 

Jednocześnie należy pamiętać, że w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami, nierzetelny dłużnik może zostać obciążany kosztami odzyskiwania należności na etapie przedsądowym. Minimalne koszty odzyskiwania należności stanowią odpowiednio równowartość 40, 70 i 100 euro, w zależności od wysokości dochodzonego roszczenia. 

Poniżej przestawiam Państwu najważniejsze kwestie dotyczące możliwości uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz obciążenia dłużnika rekompensatą za odzyskiwanie długów.

Zapraszam do lektury.

adw. Aleksander Giehsmann

Das Coronavirus und die Erfüllung von Verträgen

Na łamach portalu PolenJournal.de został opublikowany mój artykuł pt. Das Coronavirus und die Erfüllung von Verträgen, w którym omawiam instytucje, które umożliwiają uwolnienie się od odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku niewykonania umowy na skutek epidemii Koronawirusa. Zapraszam do lektury.

Auf der Web von PolenJournal.de wurde mein Artikel Das Coronavirus und die Erfüllung von Verträgen veröffentlich. Dort befasse ich mich mit dem Thema der höheren Gewalt und der sog. Clausula rebus sic stantibus und deren Auswirkungen auf Schadenersatzansprüchen.

 

Czy rolników obowiząuje RODO?

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 2/2020 został opublikowany artykuł pt. Czy rolników obowiązuje RODO. W artykule omawiam sytuacje, w których rolnicy są zobowiązani do stosowania przepisów RODO, jak również radzę czym powinna się charakteryzować procedura zapewniająca ochronę danych osobowych. Lekturę artykułu polecam wszystkim rolnikom, którzy nie dokonali jeszcze weryfikacji swoich gospodarstwa w zakresie konieczności wprowadzenia procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Zapraszam do lektury. 

Spór o ustalenie granic nieruchomości, czyli jak przebiega postępowanie rozgraniczeniowe

Na łamach miesięcznika Agrodoradca 12/2019 został opublikowany artykuł pt. Spór o ustalenie granic nieruchomości, czyli jak przebiega postępowanie rozgraniczeniowe, którego współautorem jest apl. adw. Aleksander Dziadosz. W artykule omawiamy najistotniejsze kwestie związane z ustaleniem spornego przebiegu granic nieruchomości. Wyjaśniliśmy również przebieg postępowania sądowego w sprawach rozgraniczeniowych, które inicjowane jest gdy uczestnicy nie dojdą do porozumienia na etapie postępowania prowadzonego przed wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta. Lekturę artykułu polecamy każdej osobie, która ma wątpliwości co do przebiegu granic jej nieruchomości. Zapraszam do lektury.

Transparenzregister In Polen

Na łamach portalu PolenJournal.de został opublikowany mój artykuł pt. Transparenzregister In Polen, w którym omawiam wszelkie zagadnienia związane z wprowadzeniem w Polsce Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zapraszam do lektury./ Auf der Web von Polenjournal.de befasse ich mich mit dem Thema der Einführung des Zentralen Transparenzregisters in Polen (poln. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) – der offiziellen Plattform Polens für Daten zu wirtschaftlich Berechtigten.