Zaniechanie wykonywania kary ograniczenia wolności może mieć dla skazanego negatywne skutki prawne. W takiej sytuacji sąd zarządzi wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, która będzie dla skazanego dużo bardziej dolegliwa. Czy zarządzenie zastępczej kary jest równoznaczne z trafieniem przez skazanego do zakładu karnego? Czy skazany może podjąć działania, które pozwolą na uniknięcie odbywania zastępczej kary pozbawienia wolności?

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza, a jeżeli uchyla się on od świadczenia pieniężnego lub obowiązków orzeczonych w wyroku, sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. W przypadku gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

Jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział prokurator, sądowy kurator zawodowy, skazany oraz jego obrońca.

Na postanowienie sądu w przedmiocie kary zastępczej przysługuje zażalenie.

Wstrzymanie wykonania zastępczej kary

Sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym. W takiej przypadku wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Na postanowienie w przedmiocie wstrzymania i zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz określenia wymiaru pozostałej do odbycia kary przysługuje zażalenie.

Niedopuszczalne jest ponowne wstrzymanie wykonania tej samej zastępczej kary pozbawienia wolności na opisanej podstawie.

Kancelarii Adwokackiej AGK z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz Wrocławiu świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego, w tym występuje jako obrońca przed sądami penitencjarnymi. W przypadku problemów dotyczących wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności zapraszam do kontaktu.

Wpis powstał przy współpracy z Kancelarią Migała we Wrocławiu, która jest stałym współpracownikiem Kancelarii AGK.